Duchovní tradice Východu: Religionistika / orientalistika / náboženství a filozofie Asie (hinduismus,buddhismus,džinismus,taoismus,konfucianismus,šintoismus,zen)

  Právě   vyšlo:

 

Prof. Karel Werner:

DŽINISMUS

 jako spásná nauka, světový názor a náboženství


ISBN 978-80-88969-63-1 / EAN 9788088969631

Vázaná kniha, 288 stran, formát 24x17 cm

(224 stran textu + 64 stran obrazové přílohy, 260 jedinečných barevných ilustrací)
 

Termín vydání: 25/XI/2013


První a jediná knižní publikace v češtině (i slovenštině) o džinismu - jednom ze 3 hlavních indických náboženství, podstatně starším než buddhismus i křesťanství,

navíc z pera jednoho z nejvýznamnějších českých indologů, autora řady mezinárodně známých vědeckých prací a monografií.

=========================================================================================================


přímá objednávka přes eShop:

img-----------------------------
O b s a h :

Úvodem


I. Historické pozadí džinismu


II. Svědectví raných buddhistických pramenů


III. Nástin podle džinistických pramenů


IV. Džinistický kosmos

Světové oblasti a jejich obyvatelé
Kolo času


V. Velké osobnosti džinismu
Tírthankarové
Světovládní monarchové (čakravartinové)
Podružní hrdinové


VI. Nauka
Předběžná úvaha
O povaze skutečnosti: substance a vyšší duševní monády
Duševní monády na nižších stupních v hierarchii tvorů
Karma, znovuzrozování a osvobození
Cesta k osvobození
Cesta laického vyznavače


VII. Druhy poznání (noetika)


VIII. Džinismus v historickém vývoji

Počátky
Dělení na sekty
Reformní hnutí a pozdější sekty v tradici Śvétámbara
Dělení a sektářství v tradici Digambara
Novější sekty a reformátoři


IX. Džinismus a moderní svět
Konzervativnost a liberální snahy
Džinismus v zámoří


X. Džinismus a buddhismus − shody a rozdíly


XI. Dodatek: Základní prameny džinismu
Poznámka o jazyku a pojmu ‘kánon’
Kánon tradice Śvétámbara
Kánon tradice Digambara
XII. Bibliografie
Slovníček nejdůležitějších pojmů
Slovníček důležitějších jmen a názvů
Rejstříky

 

 

  ukázky z obrazové přílohy publikace: 

 

 =========================================================

 

 

Naše  bestsellery :

    

 

Titul   Náboženské tradice Asie  vyšel  ve  2  autonomních  svazcích 

  (každý svazek by má okolo 400 stran, váz.,  formát B5  [24x16 cm]).

82. svazek
EDICE SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY
 

 

Předmluva k 1. svazku

 

Vítám nové vydání této souhrnné publikace o náboženských tradicích Asie, nyní zrevidované  a  rozdělené do dvou svazků.  Její část zabývající se náboženstvími “na střeše světa”  jsem před lety, ještě jako ředitel Orientálního ústavu AV ČR, recenzoval v prvním vydání pro Masarykovu univerzitu.

            Autor v této práci uplatnil svou odbornost v indologii a výsledky svého výzkumu  v  oboru indických náboženství  a  filozofických systémů  a  jejich vlivu na tradice ostatních asijských zemí. V podrobném líčeních tradic těchto zemi se opírá o rozsáhlou znalost prací odborníků starší  i  nejnovější doby  a  zpracovává je podle svých zásad vyplynulých ze znalosti metodického postupu srovnávací vědy náboženské, známé dnes jako religionistika. Při tom neváhá při interpretaci použít vlastního úsudku na základě své filozofické erudice.

            Publikace je užitečná pro odborníky zejména tím, že zasazuje jednotlivé obory do širší souvislosti, což může být i pro ně podnětné. Čtenářstvo z řad veřejnosti se zájmem  o  asijskou kulturu  a  historii a zejména  o  orientální nauky  pak  dostává do ruky přehlednou a srozumitelnou příručku, která mu umožní doplnit a případně opravit údaje obsažené  v  nesčetných populárních publikacích,  které  občas prezentují svou látku z hlediska dílčích a někdy i sektářských perspektiv. Zde tedy mají kvalitní kompendium z kterého lze s důvěrou čerpat. Jako nepostradatelný průvodce studentům religionistiky i orientalistiky se osvědčilo již první vydání.

            Druhé vydání v péči známého nakladatelství hodnotné literatury s orientální a duchovní tematikou akademického  i  populárního rázu  se  širokým okruhem čtenářů,  jakož i  čtivý sloh publikace,  nepochybně zajistí její proniknutí  do  nejširších vrstev.

Zvlášť bych poukázal také na to, že autor oživil přesný způsob transliterace indických slov zavedený kdysi jeho učitelem indologie  profesorem  Lesným,  který je nově  opět  oceňován zejména čtenáři literatury o józe a  buddhismu. V tibetské části autor přidal k mé fonetické transkripci tibetských jmen a výrazů transliterace užívané v zahraničních publikacích a tím umožnil jejich snadnou identifikaci čtenářům cizojazyčných knih. Také nesnadný problém obeznámení širší veřejnosti s čínským transkripčním systémem pinyin vyřešil jeho paralelním uváděním vedle české fonetické transkripce vyvinuté na základě původní metody profesora Průška, pod jehož vedením autor studoval čínské klasiky, a Wade-Gilesovy transkripce užívané donedávna zejména v anglických publikacích.

 

Prof. PhDr.  Josef KOLMAŠ,  DrSc.

bývalý ředitel Orientálního ústavu Akademie věd ČR


 

 

 

Předmluva k 2. svazku

 

Wernerovy Náboženské tradice Asie mají pro českého čtenáře nepochybnou hodnotu originálního pokusu českého religionisty s výjimečně širokým rozhledem a zkušeností v teorii a praxi současného světového religionistického diskursu. Od studií filozofických, historických a indologických sledoval ve svých studiích vždy především zřetel kulturně srovnávací v dimenzích obecnějších otázek filozofických.

    Jako sinolog mohu přínos průkopnického přístupu profesora Karla Wernera ocenit především z pohledu čtenáře jeho poučeného a inspirativního vhledu do historicky a myšlenkově nejednoduché problematiky východoasijského regionu. Běžné, zdánlivě univerzální kategorie religiózního myšlení tam často selhávají. A přece, anebo právě proto, je tak důležité zapojovat tento svébytný region do soumezných obrazů dějin a typologií různých soustav a tradic náboženských v náležité spojitosti se soustavami a tradicemi etickými, jako těmi aspekty filosofického myšlení, jež mají  k religiozitě nejblíže.

    Profesor Werner právě toto činí s nejvyšší mírou korektnosti a invence, bez zjednodušování, oduševněle, srozumitelně. Jako autor umí vyjít vstříc svému čtenáři, aniž by se vzdaloval meritu svého předmětu. Nové opravené a prohloubené vydání tohoto díla je záslužný počin.

   V současné české odborné literatuře zůstanou nejspíše tyto jeho dva svazky nadlouho nezastupitelné. Jedinečnými zůstanou i kdybychom se v budoucnu, jak vřele doufám, dočkali od mladší generace orientalistů a religionistů jiných souborných děl, jako tolik potřebného aktuálního výrazu nové generace ideje obecné a srovnávací.

 

Prof. PhDr.  Oldřich Král, CSc.

Filozofická fakulta UK

 

* * *

 

Lze jen uvítat, že se prof. Wernerovi i vydavatelství CAD PRESS podařilo připravit a nově publikovat přepracované a rozšířené vydání díla Náboženství Asie. Oceňuji zvláště propojení výkladu o historickém vývoji tradičních filozofických a náboženských proudů tak obrovského regionu (jmenovitě i v oblasti Dálného východu), a jejich střetů s domácími tradicemi, mírou vzájemného ovlivňování i specifickými rysy, jež tyto proudy postupně nabývaly v novém prostředí v jednotlivých zemích.

    Partie týkající se Koreje dokazují, že autor i v tak odlehlé zemi, vzdálené jeho původní specializaci,  získával cenný nový materiál konzultacemi a terénním výzkumem v daném teritoriu.

    Za velkou přednost Wernerova vědeckého díla pokládám též zařazení aktuálních informací o "nových náboženstvích", o nichž je toho stále známo poměrně málo.  Toto cenné dílo se nepochybně stane vítaným zdrojem poučení i inspirací v dalším bádání jak pro akademické kruhy a studenty, tak pro široký okruh specialistů a čtenářů zaměřených na bádání a komparatistiku v oblasti vývoje myšlení, religionistiky, kultury i transformací různých náboženských proudů a představ v četných nových  "náboženstvích"  a sektách současného světa.

doc. PhDr.  Vladimír Pucek, CSc.

Ústav Dálného východu FF UK


 

 

Obsah  1. svazku

 

Úvodem - O povaze asijských náboženských tradic        15

 

Část  I.   NÁBOŽENSKÉ  SYSTÉMY  INDIE       27

 

 

1       HINDUISMUS     

1.1    Obecné aspekty    29

         Co je hinduismus? 29

 

1.2    Rané a formativní etapy hinduismu    33

         Harappské období 33

         Védské náboženství 34

         Bráhmanismus      42

         Eschatologie védismu a bráhmanismu         45

         Období duchovní obrody          46

1.3    “Zrození” a základní rysy hinduismu  51

         Bráhmanská syntéza       51

         Základní prvky světového názoru hinduismu         55

1.4    Vývoj středověkého hinduismu 61

         Filozofické  školy  61

         Vývoj sektářství 68

         Brahma        70

         Višnu 71

         Śiva   74

         Déví  (bohyně)       76

         Tantrismus  77

         Formy bhakti a jejich šíření 78

         Kněžský pokus o teologický systém.  80

1.5    Živé aspekty hinduismu  81

         Bůh, bohové a “všudypřítomnost” božství 81

         Rituály, chrámy, náboženské festivaly a poutě      84

         Kněžstvo, guruové, áśramy, “svatí” muži a mniši 86

1.6    Reformní a nová hnutí    90

         Vliv Evropy  90

         Ram Mohan Roy (Rám Móhan Ráj, 1772-1833) a Bráhma-samádž       90

Dayananda (Dajánanda, 1824-83) a Árja-samádž    91

Ramakrishnova mise       91

Teozofická společnost 92

Mohandas Karamchand Gandhi (Mahátmá Gándhí; 1869-1948) 93

Ramana Maharishi (Rámana Mahárši, 1879-1950)  93

Shivananda (Śivánanda − Kuppuswami Iyer, 1887-1963)  94

Aurobindo Ghose (Ghoš, 1872-1950)  94

Radhakrishnan (Rádhakrišnan 1888-1975)   95

Hinduistický nacionalismus      96

1.7    Hinduismus  v  zámoří    99

         Vystěhovalecké  komunity        99

         Šíření jógy a duchovní filozofie hinduismu na Západ       101

 

 

2        BUDDHISMUS      105

2.1    Dobové pozadí a počátky buddhismu          105

2.1.1  Myšlenkové proudění v době vzniku buddhismu   105

2.1.2  Počátky buddhismu       109

2.2    Základní nauky buddhismu       118

2.2.1  Je buddhismus filozofií? 118

2.2.2  Buddhistický svět a jeho obyvatelé    118

2.2.3  Lidská osobnost 125

2.2.4  Podmíněné vznikání 130

2.2.5  Osvobození 131

2.2.6  Hierarchie bytostí v raném buddhismu         138

2.2.7  Buddhismus jako náboženské hnutí 141

2.3    Ustavení kánonu a vznik sektářství    147

         Pálijský  kánon      147

2.4    Mahájána     161

2.4.1  Přechodné údobí 161

2.4.2  Počátky mahájánového buddhismu    164

2.4.3  Cesta bódhisattvy 170

2.4.4  Dráha (čarjá) bódhisattvovského školení 172

2.4.5  Buddhologie         179

2.4.6  Filozofické školy   182

2.5    Vadžrajána  187

2.5.1 Přechod k tantrismu       187

2.5.2 Vadžrajánová cesta k osvobození 189

2.6    Buddhismus a západní svět      197

         Starověk a raný středověk        197

Studium a šíření buddhismu v novověku     198

 

 

3       OSTATNÍ INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ      201

 

3.1    Džinismus    201

Pozadí  a  počátky 201

Základní nauky      202

Stupně a druhy poznání 204

Cesta k osvobození 205

Stupně duchovního pokroku na cestě k osvobození 207

Sektářské rozkoly a kodifikace kánonu        209

Laický aspekt 211

Džinismus v historické perspektivě    212

 

3.2    Islám a jeho zakotvení v Indii    214

Původ  a  pozadí  islámu 214

Islám jako nábožensko-politický systém.     219

Sektářství a vznik súfismu        220

Příchod islámu do Indie a jeho zakotvení 225

Povaha islámu v Indii a súfismus       226

Dín-i Iláhi  (Božská víra) 227

Stručný pohled na bahá’ismus 231

 

3.3    Sikhismus    233

Nábožensko-historické pozadí 233

Kabír 234

Nának a zrození sikhské obce 237

Konsolidace sikhské obce       240

Vznik bojového bratrstva         241

Sikhský stát a jeho zánik         242

Další cesta 243

Nauky a náboženská praxe      244

Sektářství 247

Sídla autority        248

Závěrečné poznámky     248

 

3.4    Menšinová náboženství v Indii  251

3.4.1 Zoroastrismus a pársové         251

3.4.2 Křesťanství 273

 

 

 

Část  II  NÁBOŽENSTVÍ NA STŘEŠE SVĚTA A V OKOLÍ 277

 

1        HIMÁLAJSKÁ KRÁLOVSTVÍ     279

 

1.1    Nepálský kadlub    279

Kršna nebo Maňdžuśrí? 279

Buddhisticko-hinduistické vahadlo    279

Poslední hinduistické království 284

 

1.2     Dračí království Bhútánu          287

Na tygřím hřbetu   287

Staletá idyla?        288

 

 

2        NÁBOŽENSKÝ VÝVOJ TIBETU.         291

 

2.1     Předbuddhistický Tibet   291

Králové  z  nebes 291

Byl předbuddhistický bön (Bon) náboženstvím?   292

Bön jako formulované náboženství 293

Historické osudy bönu   296

 

2.2    Od buddhismu k “lamaismu”    298

         2.2.1  Příchod “druhého Buddhy”?    298

         2.2.2  Cesta k ezoterismu        301

         Kdo je tulku?         309

 

2.3    “Nové školy” tibetského buddhismu  311

Kadampa  (bKa’-gdams-pa, Škola “vázaná příkazy”)      311

Sakjapa  (Sa-skya-pa, Škola “šedé země”)  311

Kagjüpa  (bKa’-brgyud-pa, Škola “předaných příkazů”)  312

Gelugpa  (dGe-lugs-pa, Škola vzorné ctnosti)       313

 

2.4    Učenost a politika 316

        2.4.1 Tibetský kánon     316

        2.4.2 Mocenské  manévrování 317

        2.4.5 O tibetském buddhismu obecně        326

 

 

3        CESTY MONGOLSKÉ RELIGIOZITY    329

 

3.1    Proměnlivost a trvalost lidového náboženství        329

Od stepních počátků k imperiální velikosti 329

Rituál a obraz světa        330

Bohové a kult předků      331

 

3.2    Tři vrstvy mongolského šamanismu   334

“Čistý” šamanismus      334

“Smíšený” šamanismus 335

“Lamaistický”  šamanismus     336

 

3.3     Mongolský buddhismus  337

Historicko-politické aspekty    337

Potlačování šamanismu a lidového náboženství 338

Osudy mongolského buddhismu      339

Případ  Burjatska 341

 

Bibliografie 343

Slovníček nejdůležitějších pojmů       361

Slovníček důležitějších jmen a názvů 370

Rejstříky     375

Věcný  a  pojmový  rejstřík      375

Rejstřík  jmen  a  názvů  383

 

 

 


 

 

Obsah  2. svazku:

 

 

Část  I.  NÁBOŽENSKÁ SCÉNA JIHOVÝCHODNÍ ASIE

1. JEDINEČNOST  LANKY.............................................................................. 29

“Nežli přišel Buddha”...................................................................................... 29

Dvojí tradice Buddhových návštěv.................................................................. 32

Zakotvení buddhismu....................................................................................... 33

Svěření pálijského kánonu písmu a příchod mahájánových nauk................. 34

Théravádová renesance a politický úpadek..................................................... 39

Ekleziastické problémy buddhismu v Kandy................................................. 42

Stopy mahájánové a vadžrajánové praxe......................................................... 44

Ostrovní hinduismus a jeho vliv na buddhismus............................................ 48

“Osiření” a obnova se západní pomocí........................................................... 51

 

2.  BUDDHISTICKO-HINDUISTICKÁ  IMPÉRIA  ZADNÍ  INDIE

2.1.  Posvátné hory a “božští” králové............................................................... 57

Obecné pozadí.................................................................................................. 57

2.2.  Barmské experimenty.................................................................................. 62

Tři buddhistická království a první sjednocení Barmy.................................. 62

Legenda o Buddhových vlasech a návštěvách................................................. 67

Válčící králové a řevniví mniši........................................................................ 69

Krize za britské nadvlády a stav po osamostatnění........................................ 74

Duchovní obroda.............................................................................................. 76

2.3.  Buddhistická království Thajska................................................................ 78

Obchod a dveře k osvícení............................................................................... 78

Od taiských komunit k thajským královstvím................................................ 80

Kráčející Buddha a vize duchovního vesmíru................................................ 83

Buddhistické impérium s bráhmanským základem........................................ 85

Cesta k modernosti.......................................................................................... 88

2.4.  Metamorfózy kambodžského náboženství................................................. 96

Náboženstvím k státnosti................................................................................. 96

První sakrální monarchie................................................................................. 97

Pozemský obraz kosmu................................................................................... 99

Angkor Wat (“městský chrám”) a Bajon s tvářemi Pána světa................... 101

Úpadek a cesta do propasti............................................................................ 104

Nultý rok a cesta z propasti........................................................................... 110

 

 

2.5.  Vietnamská šachovnice.............................................................................. 113

Legendární a historické počátky................................................................... 113

Čampa a indočínské setkání.......................................................................... 115

Sjednocování a dělení Vietnamu.................................................................. 119

“Pod ochranou Quan Am (č. Kuan-jin, Guanyin, Kuan-yin)”..................... 126

Sekty a menšinová náboženství..................................................................... 126

 

3.  BRÁHMANISMUS A BUDDHISMUS OSTROVNÍCH  KRÁLOVSTVÍ

3.1.  Śrí Vidžaja − “Země vítězství”................................................................. 133

Ztracený most................................................................................................ 133

Monzun a civilizace....................................................................................... 134

Na vrcholu slávy a sestup.............................................................................. 137

3.2.  Javánská enigma.......................................................................................... 140

3.2.1. Před vstupem na práh tajemna............................................................ 140

3.2.2. Kamenné mysterium........................................................................... 142

3.2.3. Od synkretismu k islamizaci.............................................................. 155

 

 

Část  II.   NÁBOŽENSTVÍ V ČÍNĚ A V KOREJI

1.  NÁBOŽENSKÉ A NAUKOVÉ SMĚRY ČÍNY

1.1. Počátky a výhledy......................................................................................... 169

Nejstarší náboženské představy.................................................................... 169

Základní rysy čínského myšlení................................................................... 173

1.2. Taoismus (Daoismus).................................................................................. 175

Základní úvahy................................................................................................ 175

1.2.1. Filozofická tradice.............................................................................. 177

1.2.2. Další osudy taoismu (daoismu)......................................................... 181

1.3. Konfucianismus............................................................................................ 187

Charakter hnutí a historický kontext............................................................ 187

Kchung-fu-c’ (Kongfuzi, Kung-fu-tzŭ, Konfucius).................................... 188

Meng-c’ (Mengzi, Meng-tzŭ,, Mencius)...................................................... 191

Sün-c’ (Xunzi, Hsün-tzŭ)............................................................................... 192

Konfucianismus za dynastie Chan (Han, 206 př. n. l. - 220 n. l.).............. 193

Vývoj k neokonfucianismu............................................................................ 196

1.4. Buddhismus................................................................................................... 199

1.4.1. Počátky a šíření................................................................................... 199

1.4.2. Školy a směry čínského buddhismu................................................... 204

1.5. Křesťanství a náběh k novým hnutím...................................................... 219

1.5.1. Etapy křesťanství................................................................................. 219

1.5.2. Náběh k novým náboženstvím a další osudy křesťanství.................. 223

1.6. Islám a Čína................................................................................................... 231

 

 

2.  KOREJSKÁ KŘIŽOVATKA

2.1. Historické pozadí......................................................................................... 233

2.2. Náboženský vývoj.......................................................................................... 236

2.2.1. Šamanismus a “korejské náboženství”............................................... 236

2.2.2. Taoismus.............................................................................................. 240

2.2.3. Buddhismus......................................................................................... 241

2.2.4. Konfucianismus.................................................................................. 253

2.2.5. Křesťanství a “nová náboženství”....................................................... 261

 

 

Část  III.   NÁBOŽENSKÉ  CESTY  JAPONSKA

1.  ŠINTOISMUS  A  JEHO  NÁRODNOSTNÍ A  HISTORICKÝ  RÁMEC

1.2. Počátky a formování.................................................................................... 269

Předhistorie a první známky náboženství..................................................... 269

Cesta k císařskému kultu............................................................................... 270

“Vznik” šintoismu, šamanismus a kult císaře.............................................. 272

1.2. Šintoismus jako tradice a náboženství..................................................... 275

1.2.1. Charakter šintoismu a jeho literatura................................................ 275

1.2.2. Náboženská dimenze šintoismu......................................................... 280

1.2.3. Metamorfózy šintoismu..................................................................... 293

 

2. BUDDHISMUS

2.1. Buddhismus jako politický nástroj.......................................................... 303

Zakotvení buddhismu v Japonsku.................................................................. 303

Zvláštní ráz japonského buddhismu.............................................................. 304

2.2. Doba rozmachu buddhismu a růstu sektářství....................................... 306

2.2.1. Období Nara (710-794)...................................................................... 306

2.2.2. Období Heian (794-1184)................................................................. 310

2.2.3. Období Kamakura (1185-1333)........................................................ 319

2.3. Ústup ze slávy a konsolidace...................................................................... 327

Ženatí kněží a válčící kláštery....................................................................... 327

Příchod křesťanství........................................................................................ 329

“Dřímající” buddhismus................................................................................ 330

“Probuzení” z dřímoty a nové výhledy......................................................... 331

Buddhismus širokých vrstev......................................................................... 334

 

3.  ZVLÁŠTNOSTI  JAPONSKÉHO SYNKRETISMU

3.1. Stopy taoismu v šintoismu a buddhismu................................................. 336

3.2. Konfucianismus............................................................................................ 337

První konfuciánská ústava............................................................................. 337

Válečná kultura samuraje.............................................................................. 338

Bludné cesty samurajského neokonfucianismu.......................................... 340

3.3. Buddhisticko-šintoistický synkretismus................................................ 342

Obecné trendy................................................................................................ 342

Rjóbu šintó (Škola “paralelní cesty bohů”)................................................. 343

Ičidžicu šintó (Škola “jedné pravdy”)........................................................... 345

Jui-icu šintó (“Jedinečná” cesta bohů)......................................................... 345

3.4. “Nová náboženství”...................................................................................... 347

Charakter nových náboženství....................................................................... 347

Tenri-kjó (Náboženství božské moudrosti)................................................. 347

Ómoto-kjó (Náboženství “velké základní nauky”)...................................... 348

Seičó-no-ie (Hnutí pro šíření duchovních pravd)....................................... 349

Náboženská exploze po roku 1945.............................................................. 349

 

Bibliografie .............................................................................................................. 351

 

Slovníček nejdůležitějších pojmů.......................................................................... 383

Slovníček důležitějších jmen a názvů.................................................................... 390

Rejstříky

Věcný  a  pojmový  rejstřík........................................................................................ 395

Rejstřík  jmen  a  názvů............................................................................................... 405

 


 

 

 O  autorovi

 

 

Profesor Karel Werner (* 12. 1. 1925) − rodák z Jemnice žijící od roku 1968 v Anglii − patří k předním českým indologům. Vystudoval filozofii, historii a indologii na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci, kde navštěvoval též přednášky ze sinologie. Akademickou dráhu zahájil roku 1947 jako asistent indologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde vyučoval sanskrt a přednášel o dějinách Indie a Předního východu. V padesátých letech byl z politických důvodů donucen k odchodu z univerzitní půdy, publikoval však v zahraničí. Po výsleších na StB byl dirigován na práci v uhelných dolech a později v jiných dělnických  oborech.  V ovzduší relativního uvolnění šedesátých let vyučoval v kurzech jógy a vystupoval jako propagátor orientálních metod terapie.  V této souvislosti pracoval  v  letech 1967-1968 jako dokumentarista s výzkumným zaměřením v Psychiatrickém ústavu v Kroměříži. Po sovětské invazi v srpnu 1968 odešel do Anglie.

   

 

Nejprve pracoval jako knihovník  v  univerzitní knihovně  v  Cambridgi  a konzultant na tamní Churchill College, později pracoval na Škole orientálních studií univerzity v Durhamu, kde působil pod záštitou nadace Spalding (1969-1990) jako docent indické filozofie a náboženství a koordinátor meziuniverzitních seminářů o indických náboženstvích (1975-1984).  V r. 1975 byl jmenován profesorem.

V  letech 1975-76 přednášel jako hostující profesor  na  Karnatacké státní univerzitě v indickém Dharváru,  na Benares Hindu University ve Váránasí a na univerzitách v Kandy a Puně. V letech 1991-93 byl externím (dopisujícím) členem Ústavu pro etiku a religionistiku Filozofického ústavu České akademie věd.  V devadesátých letech působil jako profesor v Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  v  Brně  a  pomáhal při jeho budování. V letech 2002-2007 byl hostujícím profesorem v Ústavech pro studium buddhismu na Universitě Dongguk v Kjongdžu a v Seoulu.  Od roku 1993 je též čestným profesorem výzkumu na Škole orientálních a afrických studií (SOAS)  Londýnské univerzity.

 

   

 

 

Jeho badatelské práce se zabývají převážně védismem,  hinduismem,  jógou a buddhismem, se zaměřením na filozofickou dimenzi těchto tradic. Snad nejzávažnějším přínosem pro indologii jsou jeho studie k interpretaci védských textů.

Publikoval časopisecky v oblasti jógy, buddhismu, filozofie náboženství a metodologie religionistiky. Z jeho knižních publikací je třeba jmenovat alespoň výběr: Hathajóga (1969, 1971; 2008 v elektronickém formátu), Yoga and Indian Philosophy (1977, 1980, 1998), The Heritage of the Vedas (1982), Yoga: Its Beginnings and Development (1987), The Yogi and the Mystic, (1989, 1994), Symbols in Art and Religion (1990), Dhammapadam neboli Cesta k pravdě (1992, 2001), Love Divine (1993),  A Popular Dictionary of Hinduism (1994, 1997),  Malá encyklopedie hinduismu (1996, 2008),  Náboženství jižní a východní Asie (1995),  Náboženské tradice Asie (2002),  Encyklopedie hinduismu (CAD Press 2008).

 

D.-č./sb.: On the Philosophy of YajEavalkya, Bharatiya Vidya (Bombay) XI (1950), no. 3/4: 166-177; Yoga und Philosophie, Yoga (Schopfheim) 16 (1969), no. 3: 7-13, no. 4: 9-14; The Existential Situation of Man in European and Indian Philosophy and the Role of Yoga, Yoga Quarterly Review (1971), no. 2: 11-35; Die existentielle Situation des Menschen in europäischer und indischer Philosophie und die Rolle des Yoga, Wissen und Wandel (Hamburg) XVII (1971), no. 11: 322-340; Zur Philosophie des Tantrismus, Der Kreis (Meersburg-Daisendorf) 100 (1972): 11-15; The Indian Experience of Totality, in: Wege zur Ganzheit - Festschrift zum 75. Geburtstag von Lama Govinda, Almora 1973: 219-233; Authenticity in the Interpretation of Buddhism, in: M. Pye & R. Morgan (ed.), The Cardinal Meaning. Essays in Comparative Hermeneutics: Buddhism and Christianity, The Hague, Paris 1973: 161-193; Religious Practice and Yoga in the Time of the Vedas, Upanisads and Early Buddhism, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Poona) LVI (1975): 179-194; Spiritual Personality and its Formation according to Indian Tradition, Maitreya (Boulder & London) 6 (1977): 93-103; On Interpreting the Vedas, Religion 7 (1977), no. 2: 189-200; Yoga and the Rg Veda. An Interpretation of the keśin hymn, RV 10, 136, Religious Studies 13 (1977), no. 3: 289-302; Symbolism in the Vedas and its Conceptualisation, Numen. International Review for the History of Religions XXIV (1977), fasc. 3: 223-240; The Vedic Concept of Human Personality and its Destiny, Journal of Indian Philosophy (The Hague) 5 (1978): 275-289; A Note on karma and Rebirth in the Vedas, Hinduism (London) 83 (1978): 1-4; Mysticism as Doctrine and Experience, Religious Traditions (Sydney-Bandoora) 4 (1981): 1-18; Mysticism and Indian Spirituality, in: D. Malvania & N. J. Shah (ed.), Studies in Indian Philosophy, a Memorial Volume in Honour of Pandit S. Sanghvi, L. D. Institute of Indology, Ahmedabad 1981: 241-256; Bodhi and arahattaphala. From Early Buddhism to Early Mahayana, The Journal of the International Association of Buddhist Studies 4 (1981): 70-84, reprinted in: A. Pyatigorsky (ed.), Buddhist Studies; Ancient and Modern, Curzon Press, London 1983: 167-181; The Teachings of the Veda and the adhyatmika Method of Interpretation, in: Golden Jubilee Volume, Vaidika Samśodhana Mandala (Vedic Research Institute), Poona 1981: 288-295; Men, Gods and Powers in the Vedic Outlook, Journal of the Royal Asiatic Society (1982), no. 1: 14-24; The Concept of the Transcendent. Questions of Method in the History of Religions, Religion 13 (1983): 311-322; The Buddhist Interpretation of Experience, in: Peter Connolly & Clive Erricker (ed.), The Presence and Practice of Buddhism, West Sussex Institute of Higher Education, Chichester 1985: 37-53; Personal Identity in the Upanisads and Buddhism, in: Victor C. Hayes (ed.), Identity Issues and World Religions. Selected Proceedings of the Fifteenth Congress of the International Association for the History of Religions, Bedford Park (South Australia) 1986: 24-33; The Indo-Europeans and the Indo-Aryans: The philosophical, archaeological and historical context, Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute LXVIII (1987): 491-523; Indian Concepts of Human Personality in Relation to the Doctrine of the Soul, Journal of the Royal Asiatic Society (1988), no. 1: 73-97; From Polytheism to Monism - Multidimensional View of the Vedic Religion, in: Glenys Davies (ed.), Polytheistic Systems (Cosmos 5), Edinburgh University Press, Edinburgh 1989: 12-27; The longhaired Sage of Rg Veda 10, 136; A Shaman, a Mystic or a Yogi? in: Karel Werner (ed.), The Yogi and the Mystic. Studies in Indian and Comparative Mysticism (Durham Indological Series 1), London 1989: 33-53; (ed.), Symbols in Art and Religion. The Indian and the Comparative Perspectives (Durham Indological Series 2), Curzon Press, London 1990; Love and Devotion in Buddhism, in: Karel Werner (ed.), Love Divine. Studies in bhakti and Devotional Mysticism, (Durham Indological Series 3), London 1993: 37-52; O indické etice a jejím ontickém zakotvení, Etika. Interdisciplinární časopis pro teoretickou a aplikovanou etiku (Brno) IV (1992), no. 1: 46-59; K metodologii studia náboženství se zvláštním ohledem na roli filozofie náboženství a na postavení teologie, Religio. Revue pro religionistiku (Brno) 1 (1993), no. 1: 7-26; The Significance of Indian Religions for the Philosophy of Religion, Religio 1 (1993), no. 2: 165-176; Indian Conceptions of Human Personality, Asian Philosophy 6 (1996), no. 2: 93-107; Non-orthodox Indian Philosophies, in: Brian Carr & Indira Mahalingam (ed.), Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, Routledge, London and New York 1997: 114-131; Are There Two Levels of Truth and Reality? Vesak Sirisara (Colombo) 62 (1997): 12-16.

 

 

 

 

Prof. Werner v rozhovoru s presidentem Václavem Havlem

6.3. 2000 v Břeclavi

 

Prof. Werner, Ivan Havel a D. Havlová na Pražském hradě

(30.6. 1992)


 

Biografie: Perspectives on Indian Religion: Papers in Honour of Karel Werner (1986, ed. by Peter Connolly); Dagmar Pospíšilová: K sedmdesátinám Karla Wernera, NO 50 (1995), 1: 38-39, portrét; Mirko Frýba: K sedmdesátinám profesora Karla Wernera, Religio III (1995), 1; Karel Werner, in: Česká filozofie ve 20. století I, Praha 1995: 232-233; Werner, Karel, in: Česká filozofie ve 20. století II, Praha 1995: 176, portrét; Olga Nytrová: Utvářet si život sám. S profesorem Karlem Wernerem o buddhismu, křesťanství a meditaci, Respekt 38 (16.-22. září 1996): 12; Rozhovor s indologem profesorem Karlem Wernerem, Univerzitní noviny (Brno), červen 1997: 42-43. 

 

 

 

prof. Karel Werner, prof. Josef Kolmaš, prof. Oldřich Král a Jakub Hrabal, junior -

 

PRAHA 29. 9. 2009

 

 

 


 

 

   Anotace   a   recenze

 

Publikace českého orientalisty profesora Karla Wernera (nar. 1925) je výsledkem jeho mnohaleté soustavné práce v oblasti výzkumu asijských náboženství, zejména hinduismu a buddhismu. Nové přepracované a rozšířené vydání zasvěcuje čtenáře do základní problematiky  náboženských tradic především těchto dvou náboženství (a jen okrajově zmiňuje islám  a křesťanství)  v některých asijských státech, zejména v Indii, Číně, Japonsku a dalších zemích. Hinduismus a buddhismus významně ovlivňovaly a i dnes ovlivňují myšlení nejenom příslušníků asijských národů, ale zájem o ně zasáhl i Evropu. Je proto záslužným činem nakladatelství, že si v záplavě množství knih a statí, vycházejících dnes u nás v rámci určité módní vlny často z pera laiků, vybralo jako autora fundovaného odborníka s orientalistickým vzděláním, jelikož na současném knižním  trhu taková publikace není.

 

PhDr. Jiří ŠÍMA, DrSc.

mongolista a sinolog

býv. vedoucí oddělení Východní Asie Orientálního ústavu,

Předseda Společnosti přátel Mongolska a Klubu přátel Asie,

člen mongolské Čingischánovy akademie

 


 

 

... prezrel som si kapitolu  prof. Wernera o kórejskom  a  japonskom náboženstve. Obidve práce sú podľa mňa  hodnotné, štylizácia je výborná a záujemcovia o túto čitateľstvu u nás  zriedkavo prístupnú tematiku si ich prečítajú s potešením. Historické  členenie je solídne pripravené a čitatelia uvítajú, že autor zahrnul  do prehľadu aj informáciu o prieniku religióznych hnutí z európskeho,   presnejšie, z kresťanského prostredia. Seriózni záujemcovia rovnako  uvítajú i bibliografiu k jednotlivým kapitolám, ktorá im umožní   pokračovať aj v hlbšom štúdiu.

 

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

Ústav orientalistiky Slovenské akademie věd
 


 

            Prof. Karel Werner je známý českému čtenáři svými odbornými publikacemi v oboru indologie, např. Hathajóga. Základy tělesných cvičení jógových (1969), Dhammapadam. Cesta k pravdě (1992), Náboženství jižní a východní Asie (1995), Malá encyklopedie hinduismu (1996) atd. Většina jeho publikací však vyšla v angličtině. Dr. Werner již od r. 1968 žije a působí v Anglii, v letech 1969–1990  byl docentem indické filologie a náboženství v Durhamu. Od r. 1993 je čestným profesorem na Škole orientálních a afrických studií Londýnské univerzity. 

 

            Jeho novější kniha je věnována náboženským systémům Indie, Číny, Koreje, Japonska, jihovýchodní Asie a himálajského regionu. V této rozsáhlé monografii  autor zevrubně rozebírá 5 náboženství Asie (hinduismus, buddhismus, konfuciánství, taoismus a šintoismus). Tradičně velká pozornost je věnována hinduismu a buddhismu se všemi hlavními náboženskými směry a jejich čelnými představiteli, pozorný čtenář má možnost hned ze začátku knihy se seznámit se základními náboženskými pojmy a definicemi,

což mu značně usnadní pochopit dále charakteristické vlastnosti jednotlivých filozofických škol a učení v Orientu. Podle mínění prof. Wernera dosavadní práce v tomto oboru jsou vesměs založeny na evropském modelu teistické tradice a často jsou zatíženy pojmovým aparátem odvozeným z křesťanské teologie". Proto se autor ve své práci snažil vycházet z vnitřní struktury asijských náboženství, prováděl paralelní studium těchto systémů a vysvětlil všechny základní pojmy hlavních filosofských systémů Asie. Kniha ve svém celku   působí jako spolehlivý průvodce nepřeberným množstvím kultů, obřadů a rituálů, najdeme zde svátky a svatyně, jména a funkce božstev, sféry jejich působení a vliv na duchovní svět věřících, kde platí univerzální zákony příčiny a následků, kde téměř nezbylo místo pro Boha Stvořitele a Zákonodárce.V asijských tradicích "čas a světové dění se jeví jako cyklický proces, který z perspektivy naší situace nikdy nekončí a nemá zjevný počátek". Člověk je hlavní hybnou silou ve společnosti, je tvůrcem a ničitelem svého osudu a svých duchovných hodnot, mravní zákony zde mají univerzální platnost srovnatelnou s platností přírodních zákonitostí v západním světě. Proto musí člověk tyto mravní zákony respektovat, nemůže je ani obejít, ani jim uniknout, celý svůj život se snaží je pochopit a uplatňovat jejich zásady pro vytváření své vlastní budoucnosti. Kniha prof. Wernera pomáhá čtenáři poznat tento rozmanitý a rozporuplný svět Orientu ve světle jejich vnitřních zákonitostí a myšlenkových proudů. Proto ji doporučujeme všem zájemcům a studentům humanitních oborů jako spolehlivou příručku pro vysvětlení základních pojmů a náboženských hnutí v zemích Orientu.   

 

            Kniha má pět částí (1. Náboženské systémy Indie, 2. Náboženské cesty Číny a Koreje, 3. Náboženský vývoj Japonska, 4. Náboženská scéna jihovýchodní Asie, 5. Náboženství na střeše světa a v okolí). V 1. části o hinduismu se mluví o etapách jeho formování, uvádějí se zde védské hymny a jejich bohové, guruové, ášramy a "svatí" mužové, reformní a nové hnutí s jejich hlavními protagonisty (Rámakršna, Šívananda, Aurobindo Ghoš apod.). V kapitolách věnovaných obecně buddhismu se mluví o 6 stavech existence, o rozvoji lidské osobnosti  a jeho cestě ke konečnému vysvobození, o kvalitách buddhů a bódhisattvů, o novém stupni vývoje lidské osobnosti s pomocí jógových cviků a meditativních vizí. Po určitém tréninku je člověk s to pochopit prázdnotu sansárové existence a zaměřit se k vyššímu ideálu. Pozornost si zasluhují také ostatní indická náboženství, jako džinismus, sikhismus, ale i zoroastrismus a zakotvení islámu v Indii. Ve 2. části se hovoří o taoismu a konfuciánství, o rozšíření buddhismu v Číně. Autor pojmenovává školy a směry čínského buddhismu, zaměřuje se také na šamanismus, křesťanstvi a nové náboženství v Koreji. Ve 3. části se autor věnuje šintoismu, buddhismu a kultu císaře v Japonsku. 4. část je věnována théravádové tradici, pálijskému kanonu, zvláštnostem buddhismu na Šrí Lance, v Thajsku a Barmě, chrámovým komplexům Angkor Vat a Borobudur. 5. část je věnována 4 hlavním školám tibetského buddhismu (Ňingmapa, Sakjapa. Kagjüpa a Gelugpa), vzniku instituce dalajlamy a zesílení čínského vlivu. V Mongolsku se buddhismus rozšiřoval v urputném boji se šamanismem, který zde ovšem přetrval až do současnosti, což platí i v případě Burjatska.

            Publikaci uzavírá rozsáhlá bibliografie v západních jazycích zahrnující obecná díla o filozofii a náboženstvích v Asii, nechybí ani důležité prameny v češtině. Věcný a pojmový rejstřík zachycuje většinou indické a buddhistické reálie, rejstřík jmen a názvů nám přibližuje i další země Orientu. Kniha tak podává ucelený obraz všech hlavních náboženských hnutí a směrů v Asii.

 

PhDr. Lygžima Chaloupková

mongolistka a tibetoložka

Orientální ústav AV ČR


 

Wernerovo dielo je viac než iba religionistickým prehľadom dejín ázijských náboženstiev: má v sebe atmosféru dôvernosti, ktorú azda možno označiť za intímnu v najlepšom význame tohto slova. Ale má v sebe aj atmosféru vážnosti spojenej so schopnosťou do najmenších detailov, dôsledne, pritom však zrozumiteľne charakterizovať objekt autorovho záujmu. Wernerov text charakterizuje úcta k faktom; za ňou sa skrýva skutočná vedecká zanietenosť, ktorej nie je cudzí ani hlboko ľudský záujem o tému diela. Výsledkom takýchto prístupov je sugestívny obraz nekonečného hľadania zmyslu života a podstaty sveta v náboženskom priestore ázijských kultúr.

 

Prof. PhDr. Dalimír HAJKO, DrSc.

Katedra kulturológie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre


 

Tento svazek knihy  Náboženské tradice Asie,  pojednávající především o náboženství Indie,  pochází z pera jednoho z předních českých znalců hinduismu a indických náboženských tradic vůbec.

Uvedení do původních náboženských systému Indie je provedeno velmi koncízně a komplexně – z hlediska historického, sociologického, religionistického a filozofického. Autor sleduje vývoj náboženských idejí od samotného úsvitu indických dějin – od Harappské civilizace  (datovaná zhruba mezi 3000 a 1900 př.n.l.), kde hledá kořeny prvotní indické kultury a náboženství. Existuje předpoklad, nejen autora této publikace, že se zmíněna civilizace v údolí řeky Indus  vyvinula v kontextu a pod vlivem prastaré kultury Předního východu. Werner sleduje vývoj náboženských idejí od nejstarších lidových forem chápání věčného zákona – sanátana dharma, přes systém védismu, bráhmanismu až po hinduismus v jeho nejrůznějších aspektech, též jako reformní a nová hnutí, která se od minulého století šíří i na Západ.

Indie je místem vzniku i jiných systémů, z nichž je nejoriginálnější a nejrozšířenější buddhismus. Tomu autor věnuje téměř 140 stran a postupuje opět historický, od bráhmanismu přes asketické hnutí šramanů, jógické školy, narození Buddhy a jeho osvícení,  přes učení buddhistického kánonu až po sektářská hnutí hínajánového a mahájánového buddhismu a jeho expanzi do himálajských zemí (Nepál, Bhútán a Tibet). Autor si je vědom, že bez pochopení védismu a bráhmanismu nelze pochopit ani buddhismus, ani hinduismus ve všech jeho  podobách.

Vedle historického aspektu se Werner soustřeďuje i na filozofické myšlenky, které doprovází každou náboženskou etapu. Popisuje též šest staroindických daršanů neboli filozofických škol a učení významných myslitelů jak v rámci hinduismu, tak i buddhismu.

O autorově komplexním pojímání problematiky svědčí i jeho popis náboženských praktik a lidových projevů uctívání božstev a jiných kultů.  Každý náboženský koncept, školu, sektu, mytický jev, božstvo a náboženské praktiky Werner vysvětluje téměř encyklopedicky.

Svými základními rysy:  historičnost, systematičnost a organická propojenost jednotlivých oddílů, se toto dílo stává nepostradatelnou pomůckou pro studium religionistiky a indologie.

 

PhDr. Svetislav KOSTIĆ, Dr.

Ústav jižní a centrální Asie FF UK

 


   Český, převážně v anglickém Durhamu působící indolog Karel Werner (*1925) navazuje na svou dřívější publikaci Náboženství jižní a východní Asie (Brno: Masarykova univerzita, 1995). I když se (navzdory názvu nové publikace) nadále věnuje jen části Asie, je text rozšířen. Jednotlivá náboženství probírá mnohem podrobněji. Autor se drží koncepcí zavedených britskou koloniální vědou. Nezdráhá se poměrně často náboženské skupiny a směry hodnotit. Používá pro interpretaci vzdálených náboženství pojmosloví převzaté z náboženství západního světa. Jeho text je svou srozumitelností vhodný zejména pro poučené laické zájemce. Kdo se snaží získat ucelený odborný pohled na zvolená náboženství, může informace získané v této knize doplnit novějšími poznatky a výklady.

    Autor se podrobně věnuje náboženstvím spojovaným s Indií. I když kořeny hinduismu překvapivě vidí v Evropě. Indický svým původem je buddhismus, sledovaný pak na své další cestě kontinentem. Při té příležitosti si všímá původních domácích náboženství, která obvykle s buddhismem koexistují, např. šintó, konfuciánství, taoismu, bönu. Kapitola je věnována i ostatním náboženstvím zastoupeným dodnes v Indii.

   Kniha imponuje šíří tematického záběru. Autorovy odborné zájmy sahají od indologie, v níž je doma až ke korejskému šamanismu a ke krátkým zmínkám např. o náboženském taoismu. Proto je zřejmě u některých témat odkázán na sekundární prameny.

    Dosavadní úvody, přehledy či nástiny religionistiky v češtině se jednotlivým náboženstvím buď nevěnují, nebo jen poskytují základní informace jako úvody ke speciálně religionistické části studia. Nová publikace patří k těm, které se podrobně věnují jednotlivým směrům. Stojí vedle několika řad podrobných, specializovaných monografií věnovaných jednotlivým náboženstvím v edici nakladatelství Prostor a podobné menší edice nakladatelství Lidové noviny. Ve srovnání s podobně obsáhlým Lexikonem světových náboženství, který redigoval jeho britský kolega Christopher Partridge (Praha: Slovart, 2006) se věnuje užšímu okruhu náboženství a je proto podrobnější. Zatímco Lexikon důrazně sleduje spíše současné žité, empirické náboženství, jak je znají specializovaní američtí a evropští badatelé, Werner se více věnuje normativním a historickým aspektům.

 Doc. ThDr. Ivan Odilo ŠTAMPACH

vedoucí katedry religionistiky a filosofie Pardubické univerzity,

předseda Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů


 

 

 

 

Doporučujeme zájemcům i předchozí dílo prof. Wernera,

překlad klasického buddhistického spisu

DHAMMAPADAM

viz

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

 

 

a nové vydání jeho

 

ENCYKLOPEDIE HINDUISMU

 

 

ISBN  978-80-88969-36-5

Vázaná / tvrdá vazba, cca 300 stran

 

 

 

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa.

   Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Jelikož od pádu totality u nás vyšlo mnoho populárních i odborných spisů o Indii a indických naukách, dobrých, ale také pochybné kvality a spolehlivosti, pro mnohé z nich se osvědčí tato encyklopedie jako střízlivý a spolehlivý korektiv ohledně definice a objasnění významu důležitých termínů, a v případě sanskrtských výrazů zejména pokud jde o jejich správný přepis.

Někteří z těch, kdož poznali hodnotu indických nauk nebo i zakusili ve svém životě příznivé účinky jógy či meditace, mohou ve svém nadšení propadnout i nekritickému přijímání tendenčních výkladů v literatuře některých sekt, takže historická poučenost a jasné pojmové pochopení celkového kontextu a implikací studovaného nebo praktikovaného učení může i jim být jen ku prospěchu.

A konečně i odborníci, indologové a religionisté, mohou shledat, že mít po ruce snadno přístupnou pomůcku k rychlé informaci nebo osvěžení si znalosti o některých rysech hinduismu má svou užitečnost.

 

a

 

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

 

Obsah

Předmluva

I.    Část úvodní

1. Proč dnes jóga

2. Moderní pohled na jógu

3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova

 

II.   Část praktická

1. Zásady praktického přístupu k józe

 

2. Jak správně cvičit Hathajógu

 

3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích

Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana)

Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana)

Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana)

Lekce IV (Trikóñásana, padahastásana)

Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana)

Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana)

Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarvágásana, viparíta karaní,

            sukhásana, samásana I)

Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana,

            padmásana)

Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá)

Lekce X (Naulí krijá)

 

4. Práájáma (dechová cvičení)

5. Pročišťovací praxe

6. Metodika denní praxe Hathajógy

 

III. Část závěrečná

1. Zásady jógické životosprávy

2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy

 

 

 

20. listopadu 2010 vedl prof. Karel Werner v Brně pĕtihodinový seminář pod názvem Hathajóga - základ pro zdraví a spiritualitu

pro 141 učitelů jógy jihomoravské odbočky Unie jógy dne podle své knihy Hathajoga. Základy tělesných cvičení jógických.

 


 


 

 

DOPORUČUJEME

 i naši novinku tematicky velmi blízkou:

 

KODŽIKI / KOJIKI

n e b o l i

Kronika dávných příběhů

v překladu Dr. Viktora Krupy

 

 

viz

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 

 

 

vydává

C A D   PRESS

http://www.cadpress.sk

cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

Telefón: (00421) 903 159 404

 

 

 

 


 

 

Z našich dalších titulů, které vyšly v edici
Světové  duchovní  proudy
vám můžeme nabídnout např:

 

 

 

KLASICKÉ TIBETSKÉ PŘÍBĚHY
překl. Prof. Josef KOLMAŠ
 
podrobnosti:
http://www.cadpress.sk/tibet.htm

 

 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

 

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

 

 

===================================

JEŽÍŠOVO EVANJELIUM

 

 

===================================

 

 

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

 

 

 

===================================

 

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

 

 

 

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce českých elektronických encyklopedií

Diderot !

detaily viz web-stránky:

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

 

 

 

 Prodej nepálských uměleckých předmětů a obrazů

 

 

 

Aktuální nabídka vydavatelství a česko-slovenské distribuční firmy

CAD PRESS

přes 1 500 knih, CD a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

na stránkách:

  http://www.cadpress.sk 

filozofie a religionistika, duchovní tradice mimoevropských národů, léčitelství, orientální medicína

možnost zkopírování cenníků a katalogů

 

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese 
http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

Kompletni nabidka pro knihkupce je na adrese

http://www.cadpress.sk/cenik_distribucekomplet.zip

kde si muzete CENIK ZKOPIROVAT !

 


Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!


 

 

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

Pokial nie ste z Bratislavy a máte záujem objednať si naše knižky, videokazety a hudobné CD cez internet

N a v š t i v t e

naše virtuální knihkupectví

 

 

 

CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

http://www.cadpress.sk

cad@atlas.cz

cadpress@seznam.cz

cad@atlas.sk

Telefón: 00421  903 159 404
------------------------------------
(02) 6453 0911

(02) 6436 9928


 

 

aktualizace    04 /  12  /  2013